Postanowienia ogólne :

 

 1. Regulamin określa organizację kursów makijażu i stylizacji włosów w Make-Up-Centre oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników wszystkich kursów
 2. Materiał kursów jest przeznaczony dla osób pełnoletnich
 3. Szkoła zoobowiązuje się przeprowadzać szkolenia na najwyższym poziomie, dobierając odpowiednie metody nauczania  do wymagań indywidualnych uczestników oraz wymagań grupy.
 4. Wszyscy kursanci są traktowani na równi oraz podlegają tym samym zasadom i regulaminowi.
 5. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane zgodnie z teraźniejszym prawym
 6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy zgubione
 7. Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów szkolnych jest niedozwolone

 

Organizacja kursów :

 

 1. Kandydaci są zobowiązani do rozpoczęcia kursu z profesjonalnym kompletem pędzli (min 12 sztuk) nabytym we własnym  zakresie
 2. Indywidualny moduł  trwa 10 dni , z wyjątkiem kursu wieczorowego (10 wieczorów w czwartki)
 3. Poszerzenie wiedzy poprzez zaawansowane moduły jest możliwe w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu podstawowego.
 4. Kurs dzienny prowadzony jest w godz 10.00-17.00 z godzinna przerwa w porze obiadowej ustalanej przez wykładowcę w zależności od harmonogramu zajęć.
 5. Kurs wieczorowy odbywa się w godz 18.00-21.00 z 15min przerwa ustalana przez wykładowcę w zależności od harmonogramu zajęć.
 6. Filmowanie i nagrywanie wykładów i zajęć praktycznych na terenie szkoły jest niedozwolone.
 7. Robienie zdjęć jest dozwolone tylko za pozwoleniem wykładowcy oraz modelki/modela.
 8. Telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektroniczne musza być wyłączone w czasie zajęć.
 9. W przypadku niezdania egzaminu praktycznego uczestnik może ponownie przystąpić do egzaminu poprzez  ustalenie terminu przez administracje oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.
 10. Po zdaniu praktycznego egzaminu modułu i  oddania pełnej dokumentacji w terminie uczestnik otrzymuje Certificate of Completion , po ukończeniu wszystkich modułów kandydat otrzymuje Make-Up-Centre Diploma
 11. Warunkami przystąpienia do egzaminu praktycznego są: frekwencja minimum 80%,  100% zaliczeń  tematycznych, wynik minimum 80% egzaminu pisemnego (tylko w module podstawowym).
 12. Jedzenie i picie w studio jest niedozwolone.
 13. Kursanci zobowiązani są do pracy w parach w obrębie klasy z wyjątkiem klasy wieczorowej, pracującej na modelkach.

 

 

Prawa i obowiązki kursanta:

 

 1. Do zdobywania wiedzy w bezpiecznych warunkach, korzystania z pomieszczeń, produktów, środków szkoły zgodnie z ustalonymi zasadami i przestrzegając regulaminu szkoły.
 2. Do traktowania na równi ze wszystkimi bez względu na pochodzenie, klasę, wygląd, religię, wiek i płeć.
 3. Do zgłaszania wykładowcy/administracji wszelkich postulatów dotyczących programu nauczania oraz spraw związanych z organizacją szkoły
 4. Do ochrony danych osobowych.
 5. Wykonywania poleceń nauczyciela.
 6. Punktualnego uczęszczania na zajęcia.
 7. Zapoznania się z obowiązującym regulaminem na terenie szkoły.
 8. Odbycia szkolenia bhp w dzień rozpoczęcia kursu podstawowego.
 9. Przestrzegania zasad higieny podczas zajęć.
 10. Profesjonalnej prezentacji i zachowania na terenie szkoły.

 

Postępowania dyscyplinarne:

 

Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może wpłynąć na wszczęcie procedur dyscyplinarnych i w ekstremalnych przypadkach wezwaniu policji.

 

 1. Obraźliwe, naganne lub agresywne zachowanie się w stosunku do uczestników kursu lub pracowników szkoły, zakłócajace zajęcia wiąże się ze wszczęciem procedur dyscyplinarnych  i z możliwością usunięcia z kursu.
 2. Niszczenie, wandalizm, kradzież dóbr szkolnych lub innych kursantów będzie wszczynać procedury dyscyplinarne i wezwanie policji.
 3. Szkoła zastrzega prawo bezpiecznego usunięcia kursanta z terenu szkoły w razie nadużycia alkoholu lub innych używek.
 4. W razie nieprzestrzegania regulaminu szkoły uczestnik podlega postępowaniom dyscyplinarnym.
 5. Proces usunięcia z listy kursantów rozpoczyna się po 2 ustnych upomnieniach i pierwszej, pisemnej naganie.
 6. Regularne spóźnianie się jest odpisywane od frekwencji i może wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
 7. Szkoła może odmówić brania udziału w organizowanych eventach uczestnikowi, jeśli procedury dyscyplinarne zostały wszczęte.

 

 

Opłaty i zwroty opłat

 

 1. Warunkiem rozpoczecia kursu jest uregulowanie płatności nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem kursu.
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesienia na inny kurs.
 3. Niewstawienie się na zapłacony kurs z jakiegokolwiek powodu nie podlega zwrotowi kwoty wpłaconej lub przeniesienia na inny kurs.
 4. Kursy nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy i nie podlegają zwrotowi opłat lub przydzieleniu dodatkowych dni nauczania.
 5. Opłaty nie podlegają zwrotowi ani przeniesienia na inny kurs z nieprzewidywalnych wydarzeń zakłócających lub uniemożliwiających kontynuacje nauki (np. wypadki, choroby, przestępstwo, akty terroryzmu, awarie instalacji zasilania, wody itp)

 

Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem o ich ochronie.
 2. Ścisłe przepisy zabezpieczające dane osobowe uniemożliwiają przekazywanie informacji osobom trzecim. Z tego powodu okazanie dowodu tożsamości może być konieczne w celu pozyskania informacji.