Postanowienia ogólne :

 1. Regulamin określa organizację kursów makijażu i stylizacji włosów w Make-Up-Centre oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników wszystkich kursów
 2. Materiał kursów jest przeznaczony dla osób min. lat 18 oraz lat 16 (z pisemnym pozwoleniem od rodziców)
 3. Szkoła zoobowiązuje się przeprowadzać szkolenia na najwyższym poziomie, dobierając odpowiednie metody nauczania  do wymagań indywidualnych uczestników oraz wymagań grupy.
 4. Wszyscy kursanci są traktowani na równi oraz podlegają tym samym zasadom i regulaminowi.
 5. Szkoła nie odpowiada za rzeczy zgubione
 6. Rozpowszechnianie i publikowanie materiałów szkolnych jest niedozwolone

Organizacja kursów :

 1. Poszerzenie wiedzy poprzez zaawansowane moduły jest możliwe w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu podstawowego.
 2. Kurs dzienny prowadzony jest w godz 10.00-17.00 z godzinna przerwa w porze obiadowej ustalanej przez wykładowcę w zależności od harmonogramu zajęć.
 3. Kurs wieczorowy odbywa się w godz 18.00-21.00 z 15min przerwą ustalaną przez wykładowcę w zależności od harmonogramu zajęć.
 4. Filmowanie i nagrywanie wykładów i zajęć praktycznych na terenie szkoły jest niedozwolone.
 5. Robienie zdjęć jest dozwolone tylko za pozwoleniem wykładowcy oraz modelki/modela.
 6. Szkoła ma prawo udostępnienia zdjęć i filmów na portalach społecznosciowych.
 7. Telefony komórkowe i wszelkie urządzenia elektroniczne musza być wyłączone w czasie zajęć.
 8. W przypadku niezdania egzaminu praktycznego uczestnik może ponownie przystąpić do egzaminu poprzez  ustalenie terminu przez administrację oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.
 9. Po zdaniu praktycznego egzaminu modułu i  oddania pełnej dokumentacji w terminie uczestnik otrzymuje Certyfikat Make-Up-Centre , po ukończeniu wszystkich modułów kandydat otrzymuje Dyplom Make-Up-Centre.
 10. Warunkami przystąpienia do egzaminu praktycznego są: frekwencja minimum 80%,  100% zaliczeń  tematycznych, wynik minimum 80% egzaminu pisemnego (tylko w module podstawowym).
 11. Jedzenie i picie w studio jest niedozwolone (z wyjątkiem problemów zdrowotnych)
 12. Kursanci zobowiązani są do pracy w parach w obrębie klasy z wyjątkiem klasy wieczorowej, pracującej na modelkach.

Prawa i obowiązki kursanta

 1. Do zdobywania wiedzy w bezpiecznych warunkach, korzystania z pomieszczeń, produktów, środków szkoły zgodnie z ustalonymi zasadami i przestrzegając regulaminu szkoły.
 2. Do traktowania na równi ze wszystkimi bez względu na pochodzenie, klasę, wygląd, religię, wiek i płeć.
 3. Do zgłaszania wykładowcy/administracji wszelkich postulatów dotyczących programu nauczania oraz spraw związanych z organizacją szkoły.
 4. Wykonywania poleceń nauczyciela.
 5. Punktualnego uczęszczania na zajęcia.
 6. Zapoznania się z obowiązującym regulaminem na terenie szkoły.
 7. Odbycia szkolenia bhp w dzień rozpoczęcia kursu podstawowego.
 8. Przestrzegania zasad higieny podczas zajęć.
 9. Profesjonalnej prezentacji i zachowania na terenie szkoły.

Postępowania dyscyplinarne

Nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może wpłynąć na wszczęcie procedur dyscyplinarnych i w ekstremalnych przypadkach wezwaniu policji.

 1. Obraźliwe, naganne lub agresywne zachowanie się w stosunku do uczestników kursu lub pracowników szkoły, zakłócajace zajęcia wiąże się ze wszczęciem procedur dyscyplinarnych  i z możliwością usunięcia z kursu.
 2. Niszczenie, wandalizm, kradzież dóbr szkolnych lub innych kursantów będzie wszczynać procedury dyscyplinarne i wezwanie policji.
 3. Szkoła zastrzega prawo bezpiecznego usunięcia kursanta z terenu szkoły w razie nadużycia alkoholu lub innych używek.
 4. W razie nieprzestrzegania regulaminu szkoły uczestnik podlega postępowaniom dyscyplinarnym.
 5. Proces usunięcia z listy kursantów rozpoczyna się po 2 ustnych upomnieniach i pierwszej, pisemnej naganie.
 6. Regularne spóźnianie się jest odpisywane od frekwencji i może wszcząć postępowanie dyscyplinarne.
 7. Szkoła może odmówić brania udziału w organizowanych eventach uczestnikowi, jeśli procedury dyscyplinarne zostały wszczęte.

Opłaty i zwroty opłat

 1. Warunkiem rozpoczecia kursu jest uregulowanie płatności nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu .
 2. Wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesienia na inny kurs.
 3. Niewstawienie się na zapłacony kurs z jakiegokolwiek powodu nie podlega zwrotowi kwoty wpłaconej lub przeniesienia na inny kurs.
 4. Kursy nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy i nie podlegają zwrotowi opłat lub przydzieleniu dodatkowych dni nauczania.
 5. Opłaty nie podlegają zwrotowi ani przeniesienia na inny kurs z nieprzewidywalnych wydarzeń zakłócających lub uniemożliwiających kontynuacje nauki (np. wypadki, choroby, przestępstwo, akty terroryzmu, awarie instalacji zasilania, wody itp)

Polityka prywatności

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest Make-Up Centre Ewa Bogdalska, Podwale 13/15, 00-252 Warszawa, NIP 6462948417, REGON 366123762 dalej zwanym Administratorem.

Dane przetwarzane są przez Administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 20161679 UE z dn. 27 kwietnia 2016- „RODO” w celach:

 1. przesyłania korespondencji zawierającej informacje marketingowe,
 2. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 3. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 4. analitycznym i statystycznym.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody (art 6 ust.1 lit a RODO) w celach marketingowych. W każdej chwili zgoda ta może być wycofana.

W celu uniknięcia przekazania informacji osobom trzecim okazanie dowodu tożsamości może być konieczne w celu pozyskania informacji.